Ministeriltä tuli vastaus kirjalliseen kysymykseeni imetysoppaasta:

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Janina Anderssonin /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1177/2010 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että imetysopas on jokaisen vauvaperheen saatavilla keväällä, kun uusien äitiyspakkausten jakelu alkaa ilman imetysopasta?

 Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Imetys edistää sekä lapsen että äidin terveyttä. Huolestuneena Suomen matalista imetysluvuista sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2006 aloitteen silloiselle Kansanterveyslaitokselle (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) imetystä edistävän työn kansalliseksi organisoimiseksi. Työn tuloksena valmistui kansallinen toimintaohjelma imetyksen edistämiseksi.

Äitiyspakkaukseen sisällytetty kirjallinen imetysopas on ollut yksi keino edistää imetystä. Kansaneläkelaitoksen äitiysavustusraati teki päätöksen luopua kirjallisen materiaalin sisällyttämisestä äitiyspakkaukseen Kelan elokuussa 2010 äitiysavustusta saaneille tekemän kyselyn perusteella.

Äitiyspakkaustutkimustulosten mukaan kirjalliset esitteet kuuluivat kolmen vähiten tarpeellisen tuotteen joukkoon. Kirjallisia esitteitä vähiten tarpeellisina pitäneiden osuus on kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2010. Lisäksi raati vertasi äitiyspakkauksen esitteiden sisältöä äitiysneuvolasta jaettavan Meille tulee vauva -kirjasen sisältöön ja totesi, että niissä on paljon yhteistä sisältöä. Samassa yhteydessä raati päätti laatia äitiyspakkaukseen sisältyneestä ilmaismateriaalista kattavan linkkilistan www.kela.fi -sivuille ja sisällyttää pakkauksen sisällysluetteloon selkeän merkinnän linkkilistasta. Linkkiä imetysoppaaseen ei voitu kuitenkaan laittaa, sillä opas on maksullinen. Tuotteet äitiyspakkaukseen valitaan aina tarjouskilpailun perusteella. Imetysoppaasta ei tullut yhtään tarjousta vuoden 2011 pakkaukseen, sillä Suomen Kätilöliiton tarjous myöhästyi tarjouskilpailusta. Näin ollen kyseistä imetysopasta ei olisi voitu muutenkaan ottaa vuoden 2011 äitiyspakkaukseen.

Äitiyspakkaus ei tavoita kaikkia ensisynnyttäjiä, sillä osa äideistä ottaa äitiysavustuksen rahana. Sen sijaan lähes kaikki äidit (99,5 %) käyvät äitiysneuvolassa, jossa jokaiselle äidille annetaan em. Meille tulee vauva -kirjanen. Kirjanen sisältää laaja-alaisesti tietoa raskaudesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta ja perhe-elämästä, myös imetyksestä. Sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa käymien keskustelujen mukaan on sovittu, että imetyksen osuuteen kirjasessa kiinnitetään erityistä huomiota.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 1995 seurannut kansallista imetystilannetta viiden vuoden välein; vuoden 2010 seuranta tehtiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Selvitysten mukaan alueelliset ja paikalliset erot imetyksessä ovat suuria. Alueilla, joissa imetystä on tuettu suunnitelmallisesti, imetys toteutuu selvästi keskimääräistä paremmin. Näin ollen äideille jaettavaa imetysopasta merkittävämpi tekijä imetyksen ja täysimetyksen keston pidentämisessä on terveydenhuollon ammattilaisten aktiivisella ohjauksella ja tuella. Onkin erittäin tärkeä jatkaa yhtenäisten käytäntöjen kehittämistä ja ammattihenkilöstön taitojen vahvistamista kansallisen toimintaohjelman mukaisesti.

Äideille ja perheille annettavan ohjauksen ja tuen lisäksi jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus tutustua luotettavaan imetystä tukevaan materiaaliin joko kirjallisena tai internetin kautta. Kaikilla äideillä ei kuitenkaan ole tietokonetta tai riittävää motivaatiota hakeutua käyttämään sitä. Erityisesti heitä on opastettava käyttämään äitiysneuvoloista jaettavaa Meille tulee vauva -kirjasta. Kirjanen on käännetty ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi ja se on saatavissa myös internetin kautta.

Imetyksen edistämistyön kansallinen ohjaus on huomattavasti parantunut imetysohjelman laatimisen myötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle asetettu seurantaryhmä seuraa aktiivisesti imetyslukujen kehittymistä osana imetyksen edistämistyön kokonaisuutta ja tekee tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Kysymykseni kokonaisuudessaan löytyy täältä:
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/kk+1177/2010