Jätin tänään Vihreän eduskuntaryhmän puolesta alla olevan kirjeen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle ja liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

***

Vihreän eduskuntaryhmän huolena järjestelyissä on korkeatasoisen merentutkimuksen turvaaminen. Erityisesti olemme huolissamme Itämeren tilaa koskevasta tutkimuksesta ja sen tulevaisuudesta.

Olemme kuulleet kaikkia osapuolia, joita nämä muutokset koskisivat. Vaikutelmamme on, että jos todella halutaan tehostaa Itämeren tutkimusta ja tuoda kaikki toisiinsa vaikuttavat elementit saman katon alle, niin silloin pitäisi yhdistää monia laitoksia. Itämeren näkökulmasta myös ilmasta tulevat päästöt pitäisi tutkia samassa paikassa kuin valuma-alueilta tulevat päästöt.

Merentutkimukselle on luotu uusia kansainvälisiä haasteita: EU:n vesipuitedirektiivi, meristrategia ja meristrategia-direktiivi sekä Itämeren suojelukomission (HELCOM) uusi, viime vuoden marraskuussa ministerikokouksessa hyväksytty, toimenpideohjelma (BSAP) edellyttävät kaikki meren tilan tutkimusta ja seurantaa. Näiden haasteiden valossa merentutkimuksen asemaa Suomessa tulisi vahvistaa.

Itämeren takia on tärkeää, että Suomessa tehty merentutkimus on mahdollisimman korkeatasoista ja että kaikki toimijat kokevat voivansa tehdä työtä mahdollisimman hyvässä työyhteisössä, jossa myös kaikki tutkimusfasiliteetit sekä tutkijakollegat ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Siksi haluamme lisäselvitystä siitä, miten merentutkimus aiotaan turvata jatkossa.

Kaipaamme lisätietoa seuraavista asioista.

- Miten merentutkimuksen tähän asti hyvin toiminut yhteistyö yliopistojen kanssa jatkuu niin, että yliopistot voivat lähettää oppilaita suorittamaan käytännön osaa opinnoistaan niin maisteri- kuin tohtoritasollakin?

- Miten HELCOM:n mahdollisuus saada fysikaalis-kemiallista tietoa yhdistettynä biologiseen tietoon avoimen Itämeren tilasta jatkuu samanlaisena kuin nyt?

- Miten järjestelyissä turvataan meren tulevaa tilaa koskevien, pitkälle vietyjen mallinnusten kehittäminen jatkossa?

Esillä olevissa suunnitelmissa Merentutkimuslaitoksen biologista ja kemiallista tutkimusta sekä palvelutoimintoja ollaan liittämässä Suomen ympäristökeskukseen (SYKE) ja fysikaalinen meritiede ollaan liittämässä osaksi Ilmatieteen laitosta. Biologis-kemiallinen merentutkimus tarvitsee tuekseen fysikaalista osaamista. Meren ekologista tilaa ei voida tutkia ilman fysiikkaa, esim. sinileväkukinnat ja niiden synty riippuvat voimakkaasti meren fysiikasta ja meteorologisista oloista.
- Kaipaamme lisäselvitystä siitä, miten tämä fysikaalisen ja biologis-kemiallisen tutkimuksen yhteistyö ja vuorovaikutus turvataan.

Merivesianalytiikka tarvitsee oman laboratorioyksikön korkeiden laatuvaatimusten takia. Saamamme tiedon mukaan näiden analyysien herkkyyskriteerit ovat aivan eri tasolla kuin rannikko- ja sisävesianalyyseissä. Tutkimus tarvitsee analyysituloksia välittömästi toiminnan yhteydessä eikä voi odottaa tuloksia tilauslaboratoriolta.

Tietojemme mukaan SYKEn merentutkimus käyttää nykyään yliopiston kenttäasemaa (Tvärminne) oman Hakuninmaan laboratoriokeskuksen sijaan juuri näiden laatuvaatimusten takia, ja yliopiston merentutkijat käyttävät Merentutkimuksen laboratoriopalveluja.
- Millaista ratkaisua ja tehostamista tähän on suunniteltu?

- Tiedustelisimme myös, voitaisiinko muutoksen edistämiseksi ja mahdollisimman hyvän lopputuloksen takaamiseksi perustaa nopealla aikataululla ulkopuolinen merentutkimuksen asiantuntijaryhmä? Asiantuntijaryhmässä voisi olla mukana esimerkiksi pari suomalaista merentutkimuksen professoria, HELCOM:n edustaja ja joku vastaavien instanssien edustaja esimerkiksi Ruotsista tai Virosta. Tälle ryhmälle voitaisiin antaa lyhyt toimikausi.

Yksi pohdittava ratkaisumalli olisi siirtää n. 20 SYKEn Itämeritutkijaa Merentutkimuslaitokseen ja Itämeren operatiivinen mallitustoiminta Ilmatieteen laitokseen. Näin Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteenlaitos olisivat edelleen samassa talossa ja SYKEn tutkijat vahvistaisivat laajaa Itämeriosaamista Suomessa samaan taloon integroituna.

Vihreän eduskuntaryhmän puolesta,
Janina Andersson
varapuheenjohtaja