Tässä vielä kolme muuta viime aikojen lakimuutosta, jotka ovat olleet käsittelyssämme.

Ensinnäkin olemme saaneet valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta. Lakimuutos edellyttää, että elinkautisvangeille on tehtävä riskinarviointi ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä. Ehdotuksen mukaan elinkautisvangista laaditaan aina riskinarviointiin perustuva oikeuspsykiatrinen arvio vangin riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen. Arvion tekee Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikön psykiatrinen vankisairaala, ja elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaisesta vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että elinkautisvankien väkivaltaista käyttäytymistä ennustava riskinarviointi yhdistettynä tehostettuun valvontaan sekä päihteiden käyttöön ja väkivallan vähentämiseen liittyviin toimintaohjelmiin edistää vapautuneen mahdollisuuksia elää rikoksetonta elämää ja lisää
yhteiskunnan turvallisuutta. Hallituksen esityksessä todetaan, että väkivaltariskin arviointimenetelmät ovat kehittyneet ja mahdollistavat aikaisempaa huomattavasti luotettavamman arvioinnin.

Toinen mietintö koskee hallituksen esitystä, jonka mukaan suojaamattoman WLAN-yhteyden luvaton käyttö ei olisi enää rangaistavaa. Rikoslakia muutetaan niin, että suojaamattoman WLAN-verkon (wireless local area network) ja vastaavan tyyppisen langattoman tietoverkon sekä sen kautta tapahtuvan internet-yhteyden luvaton käyttö ei olisi enää rangaistavaa. Langattoman verkon käyttäjä ei aina voi varmuudella tietää, onko suojaamaton verkko tarkoitettu vapaaseen käyttöön vai ei. Iso ongelma on ollut, että käyttäjän tietokone saattaa automaattisesti ja käyttäjältä varmistamatta muodostaa yhteyden lähimpään WLAN-verkkoon, mikä voi käyttäjältä jäädä huomaamatta.

Sen sijaan yhteyden muodostaminen suojaamattoman verkon kautta luvatta esimerkiksi intranetin palvelimiin, toisen henkilön tietokoneelle tai erityisaloilla käytettyihin tietojärjestelmiin tai päätelaitteisiin on lakimuutoksen jälkeenkin rangaistavaa luvattomana käyttönä. Luvaton käyttö on rangaistavaa vain tahallisena.

Kolmas mietintö koskee metsästysrikoslain muutoksia. Ehdotetuilla lainmuutoksilla uudistetaan metsästysrikoksia koskevaa sääntelyä seuraavasti:

o Rikoslakiin lisätään uusi säännös törkeästä metsästysrikoksesta ja törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä. Laittoman saaliin kätkemisen enimmäisrangaistusta korotetaan. Lisäksi törkeästä metsästysrikoksesta tuomittu on aina määrättävä metsästyskieltoon, jos ei ole erityisen painavia syitä jättää kieltoa määräämättä. Ympäristörikosdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyen törkeään metsästysrikokseen sovelletaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä.

o Törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä koskevassa esitutkinnassa mahdollistetaan uusina tutkintamenetelminä televalvonta ja matkaviestimen sijaintitietojen hankkiminen.

o Lisäksi metsästyslain metsästysrikkomusta koskevaa sääntelyä tarkistetaan. Säännökset on valiokunnan mietinnössä sovitettu yhteen eduskunnan tammikuussa hyväksymän riistahallintolain kanssa.