Lakivaliokunnan loppukiri jatkuu, ja eilen laitoimme ulos tiedotteen seksuaalirikoksia koskevan lain muutoksesta. On hienoa, että tämä lakimuutos saadaan hoidettua vielä tällä vaalikaudella. Seksuaalirikosten tuomioista on usein keskusteluja julkisuudessakin. Nyt tuomiot korottuvat yhdeltä osin, mikä toivottavasti vastaa paremmin myös kansalaisten oikeustajua.

Haluan tässä välissä jo kiittää valiokuntaamme, joka on ollut niin ahkera, ja erityisesti haluan kiittää valiokuntaneuvoksiamme. On ilo johtaa valiokuntaa, kun on kaksi erittäin ammattitaitoista ja työhönsä erinomaisesti paneutuvaa valiokuntaneuvosta, jotka selvittävät kaikki kysymysmerkit ja kirjoittavat selkeät mietinnöt.

Sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa aina raiskaus

Lakivaliokunnan mietintö (HE 283/2010 vp – LaVM 37/2010) on valmistunut. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua. Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tekijä tuomitaan raiskauksesta, mikäli hän käyttämällä hyväkseen toisen puolustuskyvytöntä tilaa on sukupuoliyhteydessä tämän kanssa. Henkilö on puolustuskyvytön, jos hän tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Nykyisin tekijä tuomitaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jos hän käyttää hyväkseen toisen puolustuskyvytöntä tilaa ollakseen sukupuoliyhteydessä tämän kanssa, mutta ei ole saattanut toista puolustuskyvyttömäksi. Jatkossa sillä, mikä osuus tekijällä on uhrin puolustuskyvyttömyyden syntyyn, ei enää olisi merkitystä. Teosta tuomittaisiin aina raiskauksena.

Kun edellä tarkoitettu teko jatkossa tuomitaan raiskauksena, merkitsee se myös sitä, että tällaisesta teosta tuomittavan rangaistuksen asteikko muuttuu aiempaa ankarammaksi.. Teon vähimmäisrangaistus nousee 14 päivästä yhteen vuoteen vankeutta ja mahdollisuus tuomita sakkoon poistuu. 

Lisäksi rikoslakia muutetaan siten, että muun kuin raiskausrikokseen sisältyvän seksuaalisen teon tekeminen puolustuskyvyttömälle henkilölle rangaistaan pakottamisena seksuaaliseen tekoon riippumatta siitä, mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn.

Ehdotusten taustalla on ennen kaikkea se, että seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisen vakavuus ei välttämättä riipu siitä, miten puolustuskyvyttömyys on syntynyt. Selkeät säännökset myös estävät hankalien laintulkinta- ja näyttötilanteiden syntymistä sekä vähentävät tarvetta kiinnittää huomiota uhrin omaan käyttäytymiseen. Ehdotetuilla muutoksilla vahvistetaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikosoikeudellista suojaa.

Lakivaliokunta katsoo, että raiskausrikosten säännökset tarvitsevat kokonaisarviointia. Raiskausrikoksia sekä seksuaaliseen tekoon pakottamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat säännökset tulivat voimaan rikoslain 20 luvun uudistamisen yhteydessä vuoden 1999 alusta eli runsaat kymmenen vuotta sitten. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdään parhaillaan selvitystä mainittujen rikosten rangaistuskäytännöstä. Selvityksen valmistuttua tulee laajemmin arvioida mainittuja rikoksia koskevien säännösten muuttamistarpeet ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Niin ikään rikosten rangaistusasteikkojen muuttamistarpeet on perusteltua arvioida säännösten kokonaisvaltaisen tarkastelun yhteydessä.