På onsdagen deltog jag i Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) Åbo-avdelnings paneldiskussion om skogsindustrins nya vindar.

Temat för årets TFiF-afton på Axelia var virkesförsörjningen till pappers- och kartongindustrin, samt logistik-, kvalitet- och miljöfrågor i samband med detta. Hur ska vi bättre kunna utnyttja virket från de finska skogarna? Behöver vi ved från Ryssland och rentav Sydamerika? Hur mycket belastar virkestransporterna vårt vägnät? Kunde frågan lösas med en gemensam nationell virkespool?

Medverkande i panelen var förutom undertecknad: Anders Portin, direktör, Skogsindustrin rf., Bruno Lönnberg, professor emeritus, Åbo Akademi, Tom Engström, representant för skogsägarna. Diskussionen leddes av professor Bjarne Holmbom, som jag har endast bra minnen av från mina studier i miljökunskap vid Åbo Akademi.

I mitt anförande tog jag upp bl a följande punkter:

Enligt Esko Aho, som leder gruppen för skogsektorns verksamhetsmöjligheter, så sku vi kunna klara av att producera lika mycket mera trä i Finland som vi nu kanske snart missar från Ryssland p g a stigande tullar. Vårt problem är det att skogsägandet är så splittrat och skogsägarna bryr sig inte om att sköta t ex första gallringarna så som de borde. Regeringen har ju nu satsat på järnvägsspår och vägar som behövs för att transportera träet. Redan nu i sommar börjar dessa byggprojekt.

Men vår skogsindustris problem beror nog inte enbart på brist av råvara utan också på överproduktion av pappersvaror, konsumtionen av dessa växer inte längre så snabbt och exporten utanför Europa försvåras hela tiden. Produktionskostnaderna stiger snabbare än priset på pappersvaror. Vi borde nu nödvändigtvis göra skogssektorns näringsstruktur mångsidigare.

Det behövs ny affärsverksamhet och nya produkter, men tyvärr bromsas denna utveckling av att träråvaroflödena är så noga kontrollerade av skogsindustrin. Trävarohandeln sköts nu på ett sätt som starkt favoriserar stora köpare, som köper upp allt. De små och medelstora företagen har svårt att lönsamt utveckla och investera för att öka förädlingsvärdet på sin produktion.

Förhoppningsvis har nu skogssektorn äntligen vaknat upp och man börjar satsa på att utveckla träförädlingen på en mycket bredare front än hittills. Byggsektorn, energisektorn, turism, hälso- och förpackningsbranschen är några av de områden där vi kan förvänta oss något nytt i Finland.