Eduskunta hyväksyi viime viikolla Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia. Lisäpöytäkirjan tavoitteena on lisätä kansainvälistä ja eurooppalaista yhteistyötä julkisesti, erityisesti tietoverkoissa levitettävien rasististen ja muukalaisvihamielisten lausumien torjumiseksi puuttumatta kuitenkaan kansallisissa oikeusjärjestelmissä noudatettaviin periaatteisiin ilmaisunvapaudesta.

Esityksen perusteluista ilmenee, että rasistisista vaikuttimista tehtyjen rikosten tekeminen erityisesti tietojärjestelmien välityksellä on viime aikoina lisääntynyt. Lakivaliokunta totesi mietinnössään, että rasististen rikosten torjumista pidetään tärkeänä, sillä kyseiset rikokset loukkaavat ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Lain valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota rangaistavuuden ja sananvapauden suhteeseen.

Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan edellä mainittuja velvoitteita rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteista tarkistettiin. Niin ikään velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi lisättiin uusi törkeä tekomuoto kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja laajennettiin oikeushenkilön rangaistusvastuu rasistisiin rikoksiin.

Linkki lakivaliokunnan mietintöön aiheesta:
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/lavm+39/2010