Vaikka julkisuudessa on viime aikoina puhuttanut eniten ydinvoima-asiat, niin koko ajan on samalla arkista aherrusta valiokunnan omissa käsiteltävissä asioissa. Lakivaliokunta on kevään mittaan käsitellyt esimerkiksi yhdistyslakia ja velkajärjestelyasioita. Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa velkajärjestelyn maksuohjelman normaalin keston lyhentämisestä nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Tavoitteena on edistää ylivelkaantuneiden mahdollisuuksia uuteen alkuun ja kannustaa velallisia yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.
 
Maksuohjelman kesto säilyy kuitenkin nykyisenä viitenä vuotena sellaisissa tapauksissa, joissa velallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu (nk. nollaohjelma) tai velkajärjestely on myönnetty velkajärjestelyn esteestä huolimatta.  Samalla myös yksityisvelkojan asemaa velkajärjestelyssä parannetaan lieventämällä niitä edellytyksiä, joilla maksuohjelmaa voidaan jatkaa yksityisvelkojan hyväksi sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden tavallisten velkojien osalta päättynyt. Voimassa olevaan lakiin perustuva mahdollisuus jatkaa maksuohjelman kestoa on yksityisvelkojan kannalta merkittävä etu, sillä jos maksuohjelman kestoa jatketaan, velallisen maksuvara käytetään tänä aikana kokonaan yksityisvelkojan hyväksi.

Yhdistyslain uudistamisesta hyväksyimme mietinnön toukokuun alussa ja eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen mietinnön mukaisesti parisen viikkoa sitten. Uudistuksella mahdollistettiin jäsenten etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Viime vuosien aikana tieto- ja viestintäteknologiasta on tullut osa kansalaisten arkea. Etäosallistumisella voidaan vahvistaa jäsenten osallisuutta yhdistyksen toiminnassa ja päätöksenteossa, esimerkiksi nuorten, monien erityisryhmien ja maantieteellisesti laajalla alueella toimivien yhdistysten kohdalla.

Lisäksi mm. yhdistyksen tarkastusta koskevia säännöksiä uudistettiin. KHT- ja HTM-tilintarkastajan käyttövelvollisuutta laajennettiin siten, että se vastaa muita yksityisoikeudellisia yhteisöjä koskevia vaatimuksia. Ammattitilintarkastajan käyttövelvollisuus ei koske pieniä yhdistyksiä. Niissä yhdistyksissä, joissa ei ole tilintarkastajaa, tulee jatkossa olla toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastuksella korvataan nykyinen maallikkotilintarkastus.