Finanssikriisi on hallinnut edelleen poliittista työskentelyämme valiokunnassani. Eduskunnan talousvaliokunta on varmaan niitä harvoja paikkoja Suomessa, jossa pystymme ajan kanssa kuuntelemaan asiantuntijoita, ja pohtimaan, mihin ollaan menossa. Nyt on niin kiire yrittää pelastaa talouden toiminta koko maailmassa, ettei paljon rauhallista pohdintaa ehditä harrastamaan.

Pääsin hieman irti näistä finanssimaailman asioista, kun johdin lauantaina 15.11. Kemiössä pitkää LOKAALI-seminaaria, joka oli tarkoitettu kaikille maaseudun ja saariston kehittämisasioista kiinnostuneille. Mutta kyllä ne maailman loiskeet saaristoakin kastelevat kun suuret taloudelliset käännökset tapahtuvat.

Tällä hetkellä talouden moottori hidastuu selvästi, kun kaikki painavat jarruja ympäri maailmaa samaan aikaan. Yritämme nyt siis minimoida maamme ahdinkoa tässä tilanteessa. Eräs näistä suurista pelastusliikkeistä on euromaiden ja Ison-Britannian johtajien sopima pankkien valtioidentakaus. Olen yrittänyt perehtyä erityisesti valtiontakauksen riskeihin varsinkin, kun 60 % maamme pankkisektorista on ulkomaisessa omistuksessa. Toivottavasti olen osannut kysyä sellaisista asioista, joilla voidaan minimoida esimerkiksi riskiä sille, että tanskalainen tai ruotsalainen pankki ulkoistaa riskinsä meille. 

Tässä valiokuntamme tiedote pohdinnoistamme tähän liittyen:

Talousvaliokunta antoi 18. marraskuuta eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle osoitetun lausuntonsa hallituksen esityksestä suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista.

Valtiontakauksella pyritään rahoitusriskiä vähentämällä turvaamaan pankkien omaehtoista varainhankintaa, säilyttämään niiden tasapuoliset toimintaedellytykset sekä estämään kilpailun vääristyminen EU:n rahoitusmarkkinoilla. Takauksella voidaan myös varmistaa suomalaisten pankkien pitkäaikaisten rahoituksen saantia ja mahdollisuuksia jatkaa kotitalouksien ja yritysten luototusta kohtuullisin hinnoin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että valtio voisi tietyin ehdoin ja ilman vakuutta myöntää valtiontakauksen suomalaisille pankeille tai niiden omistusyhteisöille. Takaus voitaisiin antaa sijoitustodistusten tai enintään viiden vuoden mittaisten joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksuun tai muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Kokonaismäärältään valtion takausvastuu voisi nousta 50 miljardiin euroon. Uusien takausten myöntötarvetta arvioitaisiin vuoden 2009 huhtikuun loppuun mennessä ja valtuudet takausten myöntämiseen päättyisivät vuoden 2009 lopussa.

Talousvalokunta pitää takausvaltuuden antamista perusteltuna, mutta esittää useita täsmennyksiä valtuutta rajaavaan eduskunnan suostumukseen.

Talousvaliokunta edellyttää lausunnossaan valtion saatavien turvaamista. Se katsoo, että takauksen saaneiden pankkien toimintaa on aiheellista seurata tehostetusti ja kiinnittää vakavaraisuuden säilymisen lisäksi huomiota pankin luotonannon määrässä ja suuntautumisessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Valiokunta edellyttää, että eduskunnalle lähiaikoina annettavassa pankkien pääomittamista koskevassa esityksessä on taattava valtiolle pääomitusta vastaava määrä esimerkiksi osake- tai muuta omistusta, päätösvaltaa pankin hallinnossa ja oikeus voitonjakoon.

Talousvaliokunta edellyttää, että kansallisen pankkitakauksen ehtoihin sisällytetään säännökset myös johdon palkkausta ja muita etuuksia koskevista rajoituksista. Lisäksi valiokunta toteaa, että pohjoismaisen rahoitusmarkkinoiden sääntelyn tulisi olla mahdollisimman yhtenäistä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi. Valiokunta viittaa myös tarpeeseen sopia Suomen ja erityisesti Ruotsin ja Tanskan hallitusten välillä rajat ylittävää pankkitoimintaa koskevista turvamekanismeista mahdollisten päällekkäisten toimien estämiseksi ja veronmaksajien etujen turvaamiseksi.

Valiokunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen pankkitakauksien tilasta viimeistään 30.4.2009.