Ohessa Turun Sanomien Kirjoittajavieras-osiossa tänään julkaistu tekstini. Tekstiä oli lyhennetty hieman toimituksessa, mutta tässä se alkuperäinen versio, jossa on maininta mm. suurten kaupunkien joukkoliikennetuesta.

***

Ekologinen ja sosiaalinen omatunto

Minulta on kysytty kannattiko Vihreiden lähteä hallitukseen. Samaa jouduin koko
ajan itse pohtimaan rankkojen hallitusneuvottelujen aikana, ja silloin kysyin
itseltäni, miltä hallitusohjelma näyttäisi ilman Vihreitä: huomattavasti
huonommalta pienituloisten ja yhteiskunnan heikko-osaisten sekä ympäristön
kannalta. Vihreät on tämän hallituksen sosiaalinen ja ekologinen omatunto.

Runsaista veronalennuksista huolimatta veronalennusten ja menonlisäysten suhde
on tasapainoisempi kuin mitä se oli edellisenä neljänä vuotena. Veroalennukset
eivät mielestämme kohdennu työllisyyden ja köyhyyden vähentämisen kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla, mutta esimerkiksi kunnallisveron alarajan
nostaminen parantaa pienituloisten toimeentuloa. Hallitus on sitoutunut
ekologiseen verouudistukseen, panostaa harmaan talouden torjuntaan sekä
kiristää alkoholin ja tupakan verotusta.

Hallituksen käynnistämän sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet aukottomasta,
perusturvan kaikissa elämäntilanteissa turvaavasta, työhön kannustavasta,
köyhyyttä vähentävästä ja kannustinloukkuja purkavasta uudistuksesta on
Vihreiden mieliin. Uudistuksen onnistuminen on avainasemassa työllisyysasteen
nostamisessa, rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä ja syrjäytymisen
ehkäisyssä.

Hallitus korottaa kansaneläkettä, oikeudenmukaistaa eläkeläisten verotusta,
siirtää omaishoidontuen kunnilta Kelalle ja tekee parannuksia vammaisten
asemaan.
Hallitus on sitoutunut vähentämään lapsiperheiden köyhyyttä. Lapsilisän
yksinhuoltajakorotusta nostetaan, ja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen
sekä sairauspäivärahojen vähimmäistaso korotetaan työmarkkinatuen tasolle.
Lapsilisiä nostetaan kolmannesta lapsesta alkaen, Vihreät olisivat halunneet
korotuksen jo toiselle lapselle. Hallitus edistää adoptioperheiden
yhdenvertaista asemaa biologisten perheiden kanssa ja sisäinen adoptio tehdään
mahdolliseksi ottaen huomioon biologisen vanhemman oikeudet. Perhevapaiden
kustannukset jaetaan nykyistä tasapuolisemmin mies- ja naisvaltaisten alojen
työnantajien kesken.

Sinivihreä hallitus kehittää koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa. Hallitus antaa
lisää rahaa yliopistojen perusrahoitukseen ja peruskouluille, hallitus haluaa
myös varmistaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon muiden opiskelupalvelujen
tasa-arvoisen saatavuuden. Hallitus parantaa apurahansaajien sosiaali- ja
työttömyysturvaa. Kirjastojen perustamiskustannusten erillisrahoitus
säilytetään. Kaikille nuorille taataan mahdollisuus kouluttautua ammattiin ja
päästä kiinni työelämään, mikä vähentää osaltaan syrjäytymistä. Opintorahaa
korotetaan 15 prosentilla kaikilla koulutusasteilla ja tulorajoja tarkistetaan.

Ydinvoiman lisärakentaminen ei ole perusteltavissa ilmastonmuutoksen torjunnan
tai yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja Vihreät äänestävät mahdollista
ydinvoimaa koskevaa periaatepäätöstä vastaan sekä hallituksessa sekä
eduskunnassa. Tämä hallitus tekee ohjelmansa mukaisesti kestävää
ilmastopolitiikkaa, jossa ei tarvita ydinvoimaa: sitoutuu energiankulutuksen
kasvun taittamiseen, energiansäästöön ja uusiutuvien energianlähteiden käytön
merkittävään kasvattamiseen. Vuotosta tai Kollajan allasta ei rakenneta, koska
vesilain uudistaminen vaatii hallituksen yksimielisyyden. Hallitus ottaa
käyttöön suurten kaupunkien joukkoliikennetuen ja antaa lisää rahaa
joukkoliikenteelle ja junaraiteiden parantamiseen. Toimia Itämeren hälyttävän
tilanteen korjaamiseksi ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi kansallisen
Itämeri-ohjelman puitteissa jatketaan. Venäjän kanssa tehtävän
lähialueyhteistyön yksi painopiste on jatkossakin Itämeren suojelu.

Hallitusohjelma ei ole täydellinen, mutta se on riittävän hyvä, jotta pystyimme
tekemään päätöksen hallitusvastuuseen lähdöstä ja jotta voimme myös siihen
sitoutua.

Janina Andersson
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja