Meillä oli aamulla Turussa lehdistötilaisuus tästä:

VARSINAIS-SUOMEN VIHREIDEN EDUSKUNTAVAALITEEMAT 2007 

ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖ

1. Uusiutuvaa energiaa
Energian käyttöä on tehostettava ja kotimaisen, uusiutuvan energian osuutta lisättävä. Varsinais-Suomen tulee olla merkittävä bioenergian tuottaja.
Tuulivoiman, aurinkoenergian, maalämmön ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä.

Uraaninlouhinta Varsinais-Suomessa tulee estää. Uraanin tarvetta pitää vähentää myös maailmanlaajuisesti vähentämällä ydinvoiman käyttöä. Ydinenergia ei tuo ratkaisua ilmastonmuutokseen. Lisäksi uusiutuva energiatuotanto ja tekniikka työllistää enemmän kuin ydinvoima.

2. Kestävää liikennettä
Joukkoliikennepalveluja on suunniteltava työssäkäyntialueiden pohjalta, ja rakentamista tulee ohjata toimivien joukkoliikenneyhteyksien varteen.Valtion on tuettava suurten kaupunkien joukkoliikennettä, jotta lippujen hintoja voidaan laskea ja vuoroja tihentää.
 
Turun seudulla tavoitteena on pikaraitiotie Naantali - Raisio - Turku -Kaarina välille. Turun ja Salon välille tarvitaan kaksoisraide ja lähijunia työmatkaliikenteeseen. ELSA-oikorata tulee toteuttaa.

Vähäpäästöisiin autoihin siirtymistä tulee kannustaa porrastamalla autoverotusta ja poistamalla diesel-vero.

3. Itämeri on pelastettava
Itämeren ympäristökuormitusta on vähennettävä. Varsinais-Suomen aiheuttama kuormitus näkyy erityisesti Saaristomeressä. Ympäristötukien on ohjattava maataloutta lannoitemäärien pienentämiseen, luomutuotantoon ja riittäviin suojakaistoihin. Kalankasvatuksen ravinnepäästöjä on rajoitettava sekä maa- ja meriliikenteen päästöjä vähennettävä.

HYVINVOINTI

4. Hyvinvointipalveluiden turvaaminen
Veroja ei pidä alentaa palveluiden kustannuksella. Kuntien pitää voida kehittää palveluitaan ja satsata ongelmien ennaltaehkäisyyn erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Päävastuu peruspalveluiden järjestämisestä on kunnilla mutta valtion on huolehdittava siihen riittävä rahoitus. 

Laadukkaat julkiset palvelut ovat kaikkien etu, mutta erityisesti niitä tarvitsevat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eli ne, jotka eivät ole palkkatyössä: vanhukset, lapset, sairaat, mielenterveyspotilaat,
vaikeavammaiset, pitkäaikaistyöttömät. Myös näiden ryhmien hyvinvoinnista huolehtivien ihmisten jaksaminen on turvattava.

5. LAPSILLEKIN TASA-ARVO
Lapsiperheiden eriarvoistuminen on pysäytettävä. Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin muiden. Tiukalle ovat joutuneet erityisesti monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat. Jo lapset ja nuoret jakautuvat hyvin toimeentuleviin ja köyhiin, ja lähes joka viides lapsi on vaarassa syrjäytyä. Tätä menoa Suomeen on syntymässä lasten luokkayhteiskunta. Sen estämiseksi köyhien lapsiperheiden tukia on pikaisesti korotettava.

6. Rahaa koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon
Varsinais-Suomi on kuin suuri kampusalue. Opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa koko maakuntaan. Opintorahaan on tehtävä 15 % tasokorotus. Yliopistojen perusopetuksen ja  tutkimuksen resursseja on lisättävä. Koulutuksen tulee vastaisuudessakin olla maksutonta.

7. ESTEETÖN MAAKUNTA
Esteetön ympäristö on hyvä kaikille, ja mahdollistaa osallisuuden. Erityisesti esteellisyys liittyy esimerkiksi ikään, sairauteen tai vammaan. Vammaisten asumispalvelut ja henkilökohtainen avustajajärjestelmä on hoidettava kuntoon.

Maahanmuuttajien on kyettävä sekkä säilyttämään oma kieli ja kulttuuri että kotouduttava uuteen ympäristöön. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymisvalmiuksia on edistettävä riittävällä suomen kielen opetuksella.

TYÖELÄMÄ

8. Perustulolla turvaa pätkäelämään
Sosiaaliturva pitää rakentaa niin, että se huomioi myös ne, joilla ei ole pysyvää tai kokopäiväistä työsuhdetta. Perustulo tarjoaa kaikille perusturvan ja on nykyistä tukiviidakkoa selkeämpi ja reilumpi.

Perustulomallissa työn tekeminen lisää aina käteen jäävän rahan määrää. Työn tekeminen, lyhytaikainenkin, muuttuu aina taloudellisesti kannattavaksi.
Perustulo siis poistaa kannustinloukkuja, mikä myös kohentaa työllisyyttä.

9. Vihreää yrittäjyyttä
Vahvistamalla palvelusektorin asemaa haluamme tukea ekologista ja työllistävää yritystoimintaa. On edesautettava erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten syntymistä. Sosiaaliturvamaksua on alennettava yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän kohdalla.

Maaseudun elinvoimaisuutta tukee lähiruoan ja luomutuotannon suosiminen sekä biomassojen käyttäminen energiantuotannossa uusimpia tekniikoita hyödyntäen.
Maataloustuissa on painotettava nykyistä enemmän ympäristöystävällisyyttä, laatua ja ruokaturvallisuutta.